05.04.2020 குருத்து ஞாயிறு திருப்பலி.

குருத்து ஞாயிறு அன்று நமது பேரலாயத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட திருப்பலியை (மக்கள் இல்லா திருப்பலி) ஒரு குழந்தையானது மண்டியிட்டு மன்றாடி வேண்டிய போது….