Photo Gallery
  • இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்ப்பு பெருவிழாவினை முன்னிட்டு 400 பணியாளர்களுக்கு உதவி
Notice Board

ஆலயம் அறிவோம்
புனித மரியன்னை கத்தீட்ரல் பேராலயம், திருச்சிரா...